Regulamin

I WSTĘP

1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu pod adresem elektronicznym http://kuchniebrw.pl jest:
    P.A.J.A – Agencja Reklamowa. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerem tel.: +48 503 537 400 lub korzystając
    z adresu mailowego: biuro@kuchniebrw.pl
2. Korzystanie z serwisu przez Usługobiorcę oznacza akceptację poniższego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do
    zmian regulaminu, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług lub zmiany
    mającej na celu dostosowanie regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

II RODZAJE USŁUG

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu kuchniebrw.pl usługi wyszczególnione oraz dostępne w czasie zawarcia umowy
    o świadczenie usług.
2. Warunkiem dostarczenia i świadczenia usług jest zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

III AKTYWOWANIE USŁUGI

1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego ze strony kuchniebrw.pl
2. Aktywacja usługi jest przeprowadzana, weryfikowana oraz aktywowana przez administratora.
3. Po opłaceniu usługi konto staje się kontem aktywnym a klient otrzymuje pocztą elektroniczną dane do logowania.
4. Akceptując niniejszy regulamin konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem upływem terminu,
    o którym mowa w art.27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

IV CENY I PŁATNOŚCI

1. Usługodawca zapewnia stałą wysokość cen usług w czasie trwania całego okresu rozliczeniowego.
2. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Usługobiorca ma prawo przedłużyć usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
3. Usługodawca 14 dni przed zakończeniem świadczenia usługi prześle Usługobiorcy informacje o możliwości przedłużenia okresu
    trwania usługi.
4. W przypadku blokady usługi, można ją odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia wpłaty drogą elektroniczną
5. Rozliczenia płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem modułu płatności Dotpay.
6. Do płatności realizowanych przez moduł płatności Dotpay doliczana jest opłata dystrybucyjna. Wysokość opłaty wynosi
    od 1-2.2% kwoty usługi w zależności od kanału płatności. Wysokość opłaty jest prezentowana klientowi w momencie dokonywania
    płatności.

V PRYWATNOŚĆ

1. Usługodawca zapewnia prywatność danych, w tym poczty elektronicznej, swoim Usługobiorcom.
2. W szczególnych przypadkach zastrzega się prawo udostępnienia zawartości konta oraz baz danych organom państwowym do
    tego uprawnionym.
3. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie
    Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań
    w stosunku do Usługobiorcy.

VI ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

  1. Serwery dostępne są do użytku Usługobiorcy przez całą dobę.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu usługi wynikających z okresowych konserwacji (aktualizacji)
      systemu lub spowodowanych sytuacjami nieprzewidywalnymi (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp).
  3. W przypadku planowanej przerwy w działaniu usług, usługodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Usługobiorców
      o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały, które zostały umieszczone na koncie Usługobiorcy.
  5. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie usług Usługobiorcy w przypadku naruszenia zasad określonych przez Usługobiorcę
      w niniejszym regulaminie.
  6. W przypadku braku dostępu do usługi z winy Usługodawcy dłużej jak 24h w trybie ciągłym, Usługodawca zobowiązuje się do
      wydłużenia o 1 miesiąc abonamentu za każde rozpoczęte 24h przerwy.
  7. Usługodawca może naliczyć dodatkową opłatę w przypadku przekroczenia dozwolonego transferu miesięcznego w kwocie 10 zł
      netto za 1 GB transferu.
  8. Usługodawca zobowiązuje się do tworzenia cyklicznych, automatycznych kopii danych klientów
  9. Usługodawca zapewnia, ze dokłada wszelkich starań, aby usługa działała w trybie ciągłym i zobowiązuje się do usuwania usterek
      w jak najkrótszym czasie.
10. Usługodawca zastrzega, iż w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym
      charakterze danych lub związanej z nimi działalności przez Usługobiorcę niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
11. Wsparcie techniczne dla Klientów jest świadczone w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania umowy.

VII ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY

1. Wszyscy Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego m.in. do nienaruszania dóbr osobistych osób trzecich
    poprzez treści albo zawartość umieszczoną na swoich kontach.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu opłat(y) poniesionej za korzystanie z usługi, jeżeli:

– na koncie Usługobiorcy będą umieszczone treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym: w tym treści rasistowskie,
   faszystowskie, wzywającym do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, naruszające dobra osobiste.
– Usługobiorca rozsyła(ł) wiadomości i treści niezamówione przez odbiorcę (SPAM),
– Usługobiorca działa na szkodę innych użytkowników Internetu,
– Usługobiorca nie uiścił opłat za usługę w wyznaczonym terminie,
– Usługobiorca uruchamia programy transmitujące w czasie rzeczywistym dźwięk lub obraz,
– Usługobiorca nagminnie przekracza zasoby systemowe (naruszanie stabilności).

3. Obowiązkiem Usługobiorcy jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych w panelu klienta.
4. Usługobiorca nie może przekazywać haseł dostępu do konta podmiotom trzecim,
5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną
    niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane
    osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
6. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich skierowanych do Usługodawcy za niezgodne z prawem działanie Usługobiorcy albo
    nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega dalsze skutki prawne w stosunku do
    Usługobiorcy.
VIII ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa wygasa automatycznie z w przypadku braku zapłaty za usługę w terminie określonym na fakturze proforma, która kończy
    okres rozliczeniowy.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili za porozumieniem stron.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, zgodnie z: art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy. Klient może korzystać z własnych wzorów o odstąpieniu od umowy, o ile oświadczenie od odstąpieniu będzie zgodne z wymogami wyżej cyt. ustawy.

X REKLAMACJE

1. Abonent może złożyć reklamację w jednej z 2 wybranych przez siebie form pisemnych:
– pismem wysłanym pocztą tradycyjną na adres usługodawcy:
   00-000 Miasto, ul. Nazwa ulicy 00
– mailowo na adres: biuro@kuchniebrw (zeskanowany dokument i załączony do ewentualnej treści wiadomości).

XI WYSTAWIANIE FAKTUR VAT

1. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez Usługobiorcę w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta za pośrednictwem adresu
    e-mail podanego podczas rejestracji.
2. Faktury są wysyłane poczta tradycyjną (za dodatkową opłatą) w sytuacjach wyjątkowych na wyraźną prośbę Usługobiorcy.
    W trakcie rejestracji konta należy zaznaczyć chęć otrzymana faktury pocztą tradycyjną.


XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do umowy pomiędzy Ustawodawcą a Usługobiorcą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
2. Informacje o usługach ich specyfikacje zawarte na stronie Usługodawcy zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnych
    danych dostępnych w momencie ich publikacji.
3. Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały oraz ich układ w na stronach Usługobiorcy są prawnie chronione i stanowią własność
    intelektualną. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja, bez pisemnej zgody Usługobiorcy, są
    zabronione.
4. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.